LA:Déclárátió (Nova Roma)

From NovaRoma
(Redirected from LA:Declaration (Nova Roma))
Jump to: navigation, search

 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Nós, Senátus Populusque Novus Rómánus, ut fundámenta Occidentális cívílizátiónis restitúta sint, dénúntiámus Novam Rómam conditam esse tamquam suí iúris gentem. Déclárámus Novam Rómam orbis gentem líberam Remque Públicam esse, cuí propria cónstitútió et légitimum imperium et tótum omnium gentium iús et auctóritátés sint, quás tális status conferat.

Sibí, ut suí iúris géns Nova Róma est, poscit variás terrás et omnium gentium iús:

Antíquí imperií Rómání terram nostrae cultúrae deórumque cultús patriam esse agnóscimus, atque iúra, quae á scríptóribus rérum gestárum nóbís trádita sunt, in locís terrísque postulámus, quibus Rés Pública Rómána potíta erat ab annó 753 ACN úsque ad 395 AD.

Novissimís cívílibus rébus cógnitís scímus nón licére, ut tótae príscae terrae nóbís próditae sint. Itaque hunc terminum vindiciís nostrís pónimus, quod terra nóbís sit aequó spatió atque líberae cívitátí Váticánae, quae continentia iúgera 108 sunt. Quó in locó caput condendum est ad cultúram nostram administrandam, quod speciem Forí Rómání habébit. Cuí Reí Públicae gubernandae et sacrórum Novórum Rómánórum capití locus défíniendus erit.

Praetereá, ut nós in orbe terrárum praesentés esse possímus, Nova Róma postulat, ut públicus ager noster augeátur et per locós praebeátur quós Rés Pública nostra et cívés et religiónis societátés suó iúre habére, occupáre et tuérí possint tótó orbe terrárum. Sub duplicí dominátú hae terrae erunt, cultúrá menteque sub Novae Rómae cúrátióne, etsí cívílem potestátem légésque aliárum hospitálium gentium sequentur. Spónsiónem spondémus omnibus societátibus útilem et salútárem cultúrae mentisque auctóritátem nós fore, dum aequó animó in rébus públicís maneámus et légitimé agámus.

Nova Róma etiam duplicem dominátum in omnibus locís, ubí dí deaeque antíquae Rómae á cívibus nostrís cultí erunt, in tempus poscit ad nostrum cultúrae mentisque cónsénsum tútandum. Is duplex dominátus á populó regétur, dum sacra et rítús manébunt. Itaque tamen úna cultúra únaque géns erimus, cum in díversís regiónibus incolémus.

In Nová Rómá hominibus omnium gentium generumque cívitás patet. Gentis enim nostrae paténs cónsilium est inter sé gentium cónscientiae adiúmentóque cónsulere, atque tótí Occidentálí cívílizátióní novum vítae modum et honórem ínferre per restitútiónem antíquae Pietátis et Virtútis et Cívílitátis.

Nós, cívés Senátusque Novae Rómae sollemniter désistimus, sine ullá exceptióne et in aeternum, á vírium úsú et séditióne et coercitióne et minátiónibus, ut nostrum inter gentés statum et postuláta impetrémus. Adnítimur, ut légitima et pácifica et salútáris géns símus, atque cum príncipiís, quae orbis societás agnóscit et sequitur, consentiámus.

Subscríbunt, hóc dié, pró Senátú Populóque Novó Rómánó:

prid. Kal. Mar. , Fl. Vedio M. Cassio cos. MMDCCLI a.u.c.

Flavius Vedius Germanicus, Consul

Marcus Cassius Iulianus, Consul

Personal tools