HU:FAQ

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·A·TVLLIAE·SCHOLASTICAE·AVGVSTAE·PRINCIPIS·SENATVS·CENSORIS·IIII·CONSVLIS·II·PRAETRICIS


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

Contents

Mit jelent az "SPQR" rövidítés?

Senatus Populusque Romanus - a szenátus és a római nép; bár helyesebb fordítás lenne "Róma szenátusa és népe". A "que" simulószó jelentése "és"; a "Romanus" pedig melléknév. Silvia Giorcelli Bersani professzortól többet is megtudhat a kérdésről.

Követnem kell a római vallást, ha csatlakozni akarok?

Egyáltalán nem! A legkevésbé sem számít, hogy milyen vallást követnek polgártársaink a magánéletükben. Az egyetlen dolog amit elvárunk, az a Róma iránti elkötelezettség. Noha számos polgártársunk a római istenek tisztelője, és Nova Roma "államvallása" a religio Romana, nem kívánjuk meg polgártársainktól, hogy a római vallás szertartásait végezzék. A magistratusok azonban, mivelhogy nemcsak a közigazgatást szolgálják, hanem a római államvalláson belül is vannak funkcióik, kötelesek néhány vallásos természetű feladatot ellátni.

Szükséges római vagy itáliai származás a csatlakozáshoz?

Válaszunk ugyanaz mint az előzőre: egyáltalán nem. Ahogy az ókorban fajra és nemzetiségre való tekintet nélkül bárki római polgárrá válhatott, úgy a nova római polgársághoz való jog is mindenkit megillet.

Hogyan viszonyul Nova Roma a nők jogaihoz?

Az ókori római társadalom eléggé patriarchális jellegű volt. Míg egyfelől arra törekszünk, hogy rekonstruáljuk az ókori római kultúra minden aspektusát, elődeink gondolkodásmódjának árnyoldalait azonban próbáljuk korunk társadalmi igényeihez szabni (a rabszolgaság a másik ilyen kérdés - akkor sem fogadnák el, ha legális volna). A nők szavazhatnak, tisztségeket viselhetnek, tagjai lehetnek a szenátusnak és így tovább. Ami a religio Romanát illeti, létezik néhány pozició, amit csak nők tölthetnek be, néhány, amit csak férfiak, és néhány, amely mindekét nem számára nyitott. Miközben elismerjük a különbséget nők és férfiak között, egyik nemet sem tartjuk magasabb rendűnek a másiknál.

Kell tudnom latinul vagy görögül, hogy tag lehessek?

Nem kell. Noha egy kis felületes ismerete a Latin nyelvnek sokat segíthet a szakszavak és kifejezések megértésében, amiket honlapunkon és fórumainkon talál, de egyáltalán nem követelmény. Viszont számos online latintanfolyamot biztosítunk az Academia Thules-on.

Komolyan veszi Nova Roma ezt a szuverenitás-dolgot?

Igen, teljesen komolyan gondoljuk szuverenitásunk deklarációját. Ugyanakkor azonban nem rugaszgodunk el a valóságtól, és belátjuk, hogy az előrelátható jövőben nincs esélyünk igazi, földterülettel rendelkező szuverén államként működni. Háromféleképpen fogjuk fel ezt a kérdést: úgy mint hosszútávú célunkat, amelyet fokozatosan elérhetünk; mint tetszetős megoldást Nova Roma szervezeti felépítésére (lévén római orientációjú egyesület); és mint a religio Romana teljes és autentikus restaurációjához szükségszerűen tartozó formát (ugyanis a vallásos élet nagy része elválaszthatatlanul kötődik az államhoz).

Ez az egész nem csak valamiféle szerepjáték?

Nem. Nova Roma sokkal több mint valami "szerepjáték"! Az a tudás és kultúra, amit az ókori Róma hagyott ránk, még mindig termékeny hatással van világra. Nova Roma komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy otthont teremtsen a klasszikus civilizáció különféle aspektusai iránt érdeklődőknek, ahol ezt a kulturális örökséget újra élő valósággá formálhatják.

És valóban, a Sors kegye folytán Nova Roma szép lassan nagyonis "valóságossá" növekszik. Gyorsuló ütemben (és egyre növekvő számban) csatlakoznak hozzánk új polgártársak, egyre több és több közösségi egyesületi találkozó, rendezvény válik lehetővé. Jelenleg több mint ezer nova római van világszerte... és működtet valódi ókori tematikájú cikkeket foglamazó boltokat az ordo equester tagjaként, rendez nyilvános összejöveteleket mint a Római Napok és az évenkénti Conventus Novae Romae in Europa, szervez sodalitasokat (klubokat) a klasszikus antikvitás minden témakörében az ókori serfőzéstől a filozófiáig, tart legális vallási szertartásokat, támogat komoly régészeti feltárásokat, és vesz részt olykor még a valódi politikában is mint nemzetközi "kultúrnép".

Én is lehetek patricius?

A nagyon kevés kivételtől eltekintve az új polgárok a plebejusi rendhez csatlakoznak. Felvétel a patriciusi nemzetségbe születés vagy örökbefogadás útján történik.

Akkor mi a különbség patricius és plebejus között?

Lényegében szinte semmi. Sőt, valójában van néhány tisztség (mint a néptribunusé), amit kizárólag a plebejus nemzetséghez tartozó polgárok tölthetnek be. A patriciusi státus leginkább csak egy megtisztelő cím azon családok számára, amelyek a Nova Roma alapítása körüli kezdeti időkben jelentek meg, s így ők vetették meg államunk alapjait.

Mi az az áldozati kalács (avagy libum)?

Olykor találkozhatunk az áldozati kalács kifejezéssel római vallástörténettel foglalkozó szövegekben: a libum egy tönkölybúza lisztből (far) sütött cipócska, amelyet hagyományosan a földművelés isteneinek, Ceresnek vagy Tellusnak ajánltak fel áldozati adományképpen. További információ a farról.

Hogyan alapíthatok Wicca (vagy Asatru, Iszlám stb.) collegiumot?

A válasz egyszerű: sehogyan. A hivatalos collegiumok történelmi alapokon nyugodnak, és kifejezetten csak a római vallás rekonstrukciójának érdekeit szolgálják. Ugyan a szenátus a religio Romanán kívüli vallásos intézményeket is elismerhet hivatalosan, a gyakorlatban azonban csak olyan hagyományok történelmi rekonstrukcionista kezdeményezéséit fogja elismerni, amelyek megléte a klasszikus római időkben kimutatható (mint pl. a Mithras-kultusz, Ízisz kultusza, a Dionüszosz-kultusz stb.) Minthogy a Wicca, az Asatru, az Iszlám és sámánvallás, és minden hasonló vallás ismeretlenek voltak a rómaiak előtt, nincs hely számukra Nova Roma vallási közéletében. Ez egyáltalán nem jelenti, hogy polgáraink nem gyakorolhatják ezeket a vallásokat a magánéletben; a megszorítás csak a "hivatalos", közéleti vallásos megnyilvánulásokra vonatkozik.

Personal tools